Terapia tDCS w leczeniu anoreksji

W kilku badaniach sprawdzono skuteczność leczenia anoreksji terapią tDCS. Przedstawiamy poniżej streszczenia tych badań.

Jadłowstręt psychiczny (anoreksja-AN) to zagrażająca życiu choroba, której wyniki leczenia są słabe. Chociaż przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) jest obiecującą nieinwazyjną metodą stymulacji mózgu, jej wpływ na pacjentów z AN pozostaje niejasny. W badaniu (Albrecht i in., 2021) zbadano zmiany w nieprzystosowawczych zachowaniach żywieniowych, wskaźniku masy ciała (BMI) i depresji po 10 sesjach anodowego tDCS na korze przedczołowej (PFC). Badanie było podwójnie zaślepione, randomizowane i kontrolowane i obejmowało 43 pacjentów hospitalizowanych z powodu AN, których podzielono na grupę otrzymującą albo aktywny (n = 22) albo pozorowany (n = 21) tDCS przez 30 min. Wszyscy pacjenci wypełnili kwestionariusz Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) oraz Skalę Samooceny Depresji Zunga (ZUNG) i mierzono ich BMI. Wyniki te uzyskano wielokrotnie w czterech etapach: (1) przed leczeniem tDCS, (2) po leczeniu tDCS, (3) w obserwacji po 2 tygodniach i (4) w obserwacji po 4 tygodniach. Podstawowe wyniki (EDE-Q) oparte na wynikach ANOVA nie wykazały żadnych różnic między grupami ani po aktywnej części badania, ani podczas obserwacji. Analiza wtórna ujawnia zmniejszenie niektórych pozycji EDE-Q. W porównaniu z pozorowanym tDCS, aktywny tDCS znacząco poprawił samoocenę kształtu ciała (p < 0,05) i znacząco zmniejszył potrzebę nadmiernej kontroli nad spożyciem kalorii (p < 0,05) w 4-tygodniowej obserwacji. Zarówno w grupie pozorowanej, jak i aktywnej, wartości BMI poprawiły się, choć nie znacząco.

Nie zaobserwowano istotnego wpływu tDCS lewej PFC na złożoną psychopatologię i zmianę masy ciała u pacjentów z AN. tDCS zmniejszył potrzebę przestrzegania określonych zasad żywieniowych i poprawił ocenę obrazu ciała u pacjentów z AN.

 

Kolejne badanie (Thiebaut i in., 2019) sprawdziło skuteczność terapii tDCS w leczeniu anoreksji. Dziesięć pacjentek z rozpoznaniem AN zgodnie z kryteriami DSM-5 zostało zrekrutowanych w ośrodku zaburzeń odżywiania w CHU Montpellier we Francji. Lokalna komisja etyczna zatwierdziła badanie i od wszystkich uczestników uzyskano pisemne świadome zgody. Pacjenci byli leczeni w warunkach szpitalnych, otrzymywali zwykłą opiekę, a ich chorobę określono jako ciężką (tj. co najmniej 3 lata progresji z niepowodzeniem co najmniej jednego leczenia ambulatoryjnego. Wszyscy pacjenci przyjmowali leki psychiatryczne różnych klas w celu opanowania objawów współistniejących. Pacjenci otrzymali 20 sesji stymulacji anodowej 2mA w okresie dwóch tygodni (2 razy dziennie przez 25 minut, 10 dni od poniedziałku do piątku). Symptomatologie zaburzeń odżywiania i chorób współistniejących oceniano za pomocą zwalidowanych kwestionariuszy. Pacjenci wypełniali ankiety przed pierwszym zabiegiem oraz bezpośrednio po ostatnim zabiegu, a także po 1 miesiącu.

Jeśli chodzi o skuteczność, całkowity wynik Kwestionariusza Inwentarza Zaburzeń Odżywiania (EDI) zmniejszył się istotnie w trakcie badania oraz 1 miesiąc po stymulacji, z dużą wielkością efektu 0,62. Wynik również istotnie spadł w następujących miarach: nieefektywność, perfekcjonizm, nieufność, świadomość interoceptywna, lęk przed dojrzałością, asceza, ze średnią wielkością efektu dla wszystkich tych pozycji około 0,45, co wskazuje na wysoką skuteczność. Całkowity wynik kwestionariusza EDE-Q po 1 miesiącu był znacznie niższy z dużą wielkością efektu 0,42. Podobne wyniki zaobserwowano w miarach EDE-Q dotyczących powściągliwości i problemów żywieniowych oraz kwestionariuszu BSQ-34. Objawy depresji, mierzone kwestionariuszem BDI, również uległy istotnemu zmniejszeniu po zabiegu i były mniejsze po 1 miesiącu (p <0,01, wielkość efektu 0,47). Nie było różnic w zakresie manii, objawów obsesyjno-kompulsywnych, ogólnego funkcjonowania, samobójstw i aktywności fizycznej.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280