Wpływ terapii tDCS na trudności w uczeniu się dzieci

Wprowadzenie i krótkie umówienie badań

Termin „zaburzenie uczenia się” został po raz pierwszy wprowadzony przez Samuela Kirka w 1962 roku. Według doniesień rozpowszechnienie trudności w uczeniu się wynosi od 5% do 15%.

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) to skuteczna metoda leczenia i poprawy wyników uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. To podejście neuroterapeutyczne, w którym wprowadza się stały i słaby prąd do kory mózgowej i ułatwia lub hamuje aktywność neuronalną. Metoda została szeroko przetestowana i zbadana w ciągu ostatnich dekad i działa jako nieinwazyjna, niedroga i bezpieczna alternatywa zmiany stymulacji korowej poprzez zmianę potencjału spoczynkowego neuronów korowych. W badaniu mającym na celu zbadanie wpływu przezczaszkowej stymulacji prądem stałym i treningu świadomości fonologicznej na wzrokowo-przestrzenny wymiar pamięci roboczej u dzieci z dysleksją, Bayat-Mokhtari i in. odkryli, że stymulacja anodowa poprawiła indywidualne wyniki w zakresie pamięci wzrokowej/przestrzennej, a następnie poprawiła wyniki dzieci mających problem z dysleksją. W badaniu efektu terapeutycznego tDCS na pamięć aktywną dzieci z zaburzeniem matematycznym, Arjmandnia i in. odkryli, że interwencja skutecznie poprawia pamięć aktywną u dzieci z zaburzeniem matematycznym. W badaniu mającym na celu poprawę funkcji wykonawczych mózgu za pomocą stałego prądu elektrycznego Samiei Sanjani stwierdził, że stymulacja anodowa promuje selektywną uwagę i pamięć. W badaniu mającym na celu zbadanie wpływu tDCS na pamięć roboczą, Arkan i Yaryari stwierdzili, że stymulacja anodą skraca czas odpowiedzi i zwiększa liczbę prawidłowych odpowiedzi, i wydaje się, że poprawia pamięć roboczą. Garcia i in. stwierdzili korzystny wpływ tDCS na metapoznanie, poczucie zrozumienia i przypominanie. Lally i in. badali skuteczność tDCS w zwiększaniu pamięci roboczej. Andrews i in. zastosowali tDCS w celu poprawy pamięci roboczej i odkryli jej pozytywny wpływ na aktywność poznawczą.

Badanie Naderi i in. (2019)

Badanie przeprowadzono metodą półeksperymentalną z grupą kontrolną. Grupy, które otrzymały leczenie, obejmowały grupę treningu poznawczego i grupę tDCS, z których obie nazwano grupami eksperymentalnymi; była też grupa kontrolna, która nie otrzymała żadnej interwencji. Badana populacja obejmowała wszystkich uczniów szkół podstawowych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Czterdziestu pięciu uczniów zostało przydzielonych do dwóch grup, grupy kontrolnej i grupy eksperymentalnej (każda po 15 osób). Etapy realizacji badania obejmowały test wstępny z użyciem testu metapamięci z wykorzystaniem oprogramowania CogLab zarówno dla grupy eksperymentalnej, jak i kontrolnej, a następnie trening poznawczy i sesje leczenia tDCS tylko dla grup eksperymentalnych. Trening poznawczy oferowano w dwudziestu sesjach trwających od 30 do 45 minut (dwa razy w tygodniu), a przezczaszkową stymulację prądem stałym prowadzono przez dziesięć kolejnych dni, za każdym razem po 20 minut. Grupa kontrolna nie otrzymała żadnej interwencji. Ostatecznie wszystkie trzy grupy poddano testowi po treningu/terapii z użyciem testu metapamięci.

Wyniki badania wskazały, że terapia tDCS była skuteczna w poprawie metapamięci, co jest zgodne z przytoczonymi wcześniej badaniami. TDCS powoduje większe wyładowanie komórek mózgowych poprzez zmiany w stymulacji neuronów i przemieszczenie powierzchniowego potencjału błony neuronalnej do depolaryzacji lub hiperpolaryzacji, co zwiększa lub zmniejsza funkcje neuronów mózgowych. Ponadto zwiększona stymulacja powierzchniowa w korze powoduje wzrost uwalniania dopaminy, co z kolei poprawia wydajność pamięci, zwłaszcza metapamięci. Ponieważ procesy poznawcze, takie jak uwaga i pamięć, odgrywają główną rolę w występowaniu określonych zaburzeń uczenia się, tDCS zmienia funkcje neuronalne, zwiększa zdolności poznawcze i poprawia pamięć oraz rozpoznawanie i uczenie się reakcji bodziec-odpowiedź. W związku z tym zaburzenia uczenia się również zmniejszają się w wyniku poprawionej pamięci.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280